Elevhälsa

Skolan arbetar brett för att skapa trygghet och en lärande miljö för alla. I klasserna får eleverna regelbundet arbeta med olika samarbetsövningar och övningar som belyser skolans värdegrund. Varje termin genomför eleverna enkäter för att tycka till om skolans sociala miljö, otrygga platser och stämning. Skolans organisation är också uppbyggd kring elevhälsofrämjande arbete.

 

TRYGGHETSTEAM


Trygghetsteamet består av ett antal personer ur personalen som arbetar för att samtliga elever på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppgift är att motverka kränkande behandling, mobbning. Under ett antal dagar varje termin arbetar trygghetsteamet med olika temadagar med elever från år 1-9 i blandade grupper där vi fokuserar på värdegrund och att  lär känna varandra.

ÄNGLAR

Trygghetsteamet består dels av ett antal lärare som arbetar förebyggande tillsammans med skolans kamratstödjare. Kamratstödjarna träffas regelbundet och ska fungera som en länk mellan personalen och eleverna. De ska vara våra ögon och öron. Kamratstödjarna, som på Grimstaskolan kallas för ”Änglar”, utses i samråd mellan personal och elever och det är 1 elev per klass från årskurs 4-9.
I årskurs F-3 kallas kamratstödjarna för ”veckans kompis”.

AKUTTEAM

Om det på skolan förekommer kränkande behandling/mobbning arbetar skolan efter en bestämd handlingsplan. De som arbetar med detta kallas för skolans ”Akutteam” och består av fyra personer från personalen. Här nedan finns en kort beskrivning av hur vi på skolan arbetar om vi upptäcker att det förekommer mobbning.

AKUTTEAMETS ARBETSGÅNG

 

Anmälan sker till akutteamet som då direkt har samtal med berörda. Bedömning görs sedan i samråd med skolledning om det är ett fall av mobbning, varefter det hålls under uppsikt tills konstaterad mobbning har upphört.

SPECIALPEDAGOGIK

Grimstaskolan har stor specialpedagogisk kompetens på alla stadier med fyra utbildade specialpedagoger och två erfarna utbildade resurslärare. Specialundervisningen sker både  integrerat i klass, i små grupper och individuellt utifrån elevernas behov. Även klasslärare/ämneslärare har tid för specialundervisning inlagt i sitt schema. Alla arbetslag diskuterar regelbundet hur man på olika sätt kan stötta elever i behov av särskilt stöd.

 

Dela:
Kategorier: