Föräldraråd

Skolan är en daglig mötesplats för barn och skolpersonal. Även föräldrar behövs för att kunna göra det bästa möjliga av barnens skoltid! Alla familjer som har barn i skolan är automatiskt inbjudna att delta i föräldraverksamheten. Tillsammans arbetar vi för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks och att det finns ett gott samarbete med skolan. 

 

_________________________________________________________________________

Anteckningar från föräldraråd 2015-11-25

 

Läget i området
Vi har haft det väldigt lugnt, ingen skadegörelse på skolan och inga bränder i området. I Hässelby Gård har polisen haft en större insats för att motverka kriminalitet.
Grimstahörnan gör ett fantastiskt jobb vilket märks på många olika sätt.

Resultatuppföljningen
Vi tackar för den respons v i fått på resultatuppföljningen.

Medarbetarenkät
Årets medarbetarenkät är genomförd och återkopplad. När det gäller AMI som står för Aktivt Medskapande Index så har vi på skolan fått 82 till skillnad från staden som fått 79. Skolan ligger generellt högre på alla delmoment men kommer att jobba vidare med frågor som utvärdering av mål osv.

Företagarmässa
Skolan arbetar aktivt med att stärka elevernas entreprenöriella förmågor. Det är viktigt att tydliggöra banden mellan studier och ett framtida yrkesliv. Elever från skolan har deltagit på Vinsta Företagarmässa den 25 november. Man visade quadrocoptrar , sålde kassar som man sytt av recyclade tyger och man sålde fika samt matbröd. Skolan nätverkar för fullt med aktörer utanför skolan så att våra elever får en god inblick i vad framtida yrkesliv kan innebära.

Övrigt
Föräldrasynpunkter har inkommit gällande dålig ventilation när det gäller klassrummen under framförallt sommaren.
Skolan har upprepade gånger haft samtal med Sisab om detta och de har informerat om att de har det på sin åtgärdslista.
En fråga har också inkommit gällande ökad säkerhet efter det som har hänt i Trollhättan. När det gäller ökad säkerhet i skolorna så sker det arbete på flera plan. Utbildningsförvaltningen arbetar med frågan och vår skola likaså.
Vi har en ny krisplan som personalen kommer att jobba vidare med och vi diskuterar även hur vi kan öka säkerheten gällande inpassering osv. Det gäller att hitta en modell som är välfungerande.
Vi avslutade vårt föräldraråd med en mycket spännande diskussion om integration, ökad föräldramedverkan och vi beslutade att gå vidare med ämnet. Förhoppningsvis kommer vi att kunna starta något som gör det lättare för föräldrarna att kunna samverka med varandra.

 

Antecknare: Marita Svahn

 

Anteckningar från Föräldraråd 2015-04-29 

Läget i området:

Det har varit lugnt gällande bränder. Drogförsäljningen har dock ökat explosionsartat i Hässelby-Vällingby. Polisen har startat en speciell grupp som arbetar med detta.

Skolan har en handlingsplan som vi följer om vi misstänker att någon använt droger. Vi larmar alltid hemmet vid misstanke om droganvändning.

  

Formativ bedömning: man visar hela tiden vad man kan och bedömningen sker kontinuerligt . Feed back sker såväl muntligt som skriftligt. 

Stora ombyggnationer: beslutet är taget att bygga en hall men beslutet är inte taget ännu att riva den gamla. Starten för bygget är ännu inte bestämd. Byggtiden är 12 månader och under den tiden hyr vi in oss i Vällingbyhallen och i hallen vid Grimsta IP. Vi räknar in promenadtiden till och från hallarna. Matsalen kommer troligtvis att byggas om inom ett år. Matsalen blir då också lite större och maskinparken i köket byts ut. 

Förstelärare: Vi har fått tilldelning gällande förstelärarna så det blir en förstelärartjänst på Vällingby resurs/Vällingbyklasserna. (En enhet som tillhör Grimstaskolan)

Ekonomiska förutsättningar: Genomgång av skolans intäkter och utgifter. Intäkterna är vår skolpeng som även innehåller ett socioekonomiskt stöd. Våra större utgifter är IT-satsningar och löner.

Övrigt: Inga övriga frågor.

Föräldraråd 2014-11-26 Anteckningar


Närvarande: Rektor Mikael Kaspar, bitr.rektor Marita, ungdomscoach Elina Santos, och föräldrar enligt nedan:
Bo Dahlman (5a, 3c),  Stefan Arnborg (3b), Abadit Melake (2b, 1c), Marina Bazargane (2b), Katrine Jarusjkin (2b), Therese Ahlborg (Sjöhästen FC)

Läget i området
Det har varit mycket bränder i området. Det har brunnit på olika platser sedan juni. Vi hade en anlagd brand på skolan då man hade tänt på kvarlämnade byggsopor utanför skolbyggnaden. När vi har haft ökad bevakning i området flyttade bränderna till Blackeberg. Bränderna i Grimsta är koncentrerade till miljöstugor och sopcontainrar på Grimstagatan och Kanngjutargränd.
På skolan har vi haft det mycket lugnt och i princip ingen skadegörelse. Det är roligt att man kan lägga pengarna på saker till eleverna. Vi kommer också förhoppningsvis få en ny idrottshall.

Enkäter
Stockholms Stads medarbetarekät.
Enkäten visar att vi återigen har höjt våra resultat. Personalen upplever trivsel och meningsfullhet i arbetet. Vi ligger över stadens resultat på styrningsindex, inre struktur, motivation, ledarskap och trivsel.

Presentation av ungdomscoach
Elina Santos Schultz är anställd av stadsdelens familjestödsenhet men har kontoret på skolan. Elina arbetar i ett pilotprojekt med elever som har hög frånvaro och låg måluppfyllelse. Man jobbar med coachande samtal och fungerar som en länk mellan såväl elev och skola och andra ställen såsom BUP osv. Elever vill lyckas men ibland finns det hinder som man behöver ha hjälp med att komma över. Till projektet ska även en föräldracoach kopplas. Projektet kommer att fortsätta under hela 2015.

Projekt Grimstahörnan
Vi såg att det fanns ett stort behov av såväl läxläsning som aktiviteter för våra elever i årskurs 12 - 15 år. Mellan kl.14.00 och 18.00 är det läxläsning. Mellan kl.18.00 och 20.00 är det aktiviteter. 50-60 ungdomar besöker Grimstahörnan varje dag och det är jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Projektpengarna tar slut sista december 2015 men vi hoppas få nya medel så att verksamheten kan fortsätta. För att inte tappa personalen och få ett glapp i den pågående verksamheten går Grimstaskolan in temporärt med egna medel för januari.

Kvalitetsredovisningen
Micke delade ut kvalitetsredovisningen för genomläsning.
Den nya budgeten innehåller en rad punkter som är menade att stärka de mjuka värdena i samhället.
Exempelvis:
Man pratar om vikten av tidiga insatser när det gäller barn och ungdom.
Alla barn ska ha rätt till samma uppväxtvillkor.
Skolan ska få medel så att man kan ha en god och kvalitativ verksamhet.
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm är en vision.
Det socioekonomiska tillägget inom förskolan och i skolor med särskilda behov ska öka.
Rent pengamässigt får Utbildningsnämnden drygt 15 miljarder.

Föräldrafrågor
Hur ser tidsplanen ut för ombyggnationerna? Någon gång i nästa vecka hoppas man kunna flytta tillbaka i lokalerna. Mellanmålet saknar variation och få valbara alternativ. Marita tar med sig frågan till köket.

____________________________________________________________________

Anteckningar från föräldraråd 2014 – 02 – 04

Presentationsrunda: Vi har relativt god representation men vi saknar föräldrar från de högre årskurserna.
Skolinspektionens rapport: Det finns tre olika typer av inspektion. En heter bas och den består enbart av en intervju med rektor, sen finns det en som kallas för breddad och sist en som heter fördjupad. Grimstaskolan hade en inspektion av typen breddad och det innebar att inspektörerna var hos oss i två dagar. Inspektionen gick väldigt bra och vi fick inga förelägganden. Det enda vi fick var två små påpekanden. Det ena gällde att vi skulle komma ihåg att skriva datum och signatur i betygskatalogen om vi gör en betygsändring och det andra var att vi skulle skriva en tjänsteanteckning om vi beslagtog något som t.ex. en e-cigarrett från en elev. I övrigt arbetar vi hårt för att höja elevernas resultat men vi har många utmaningar. Vi har elever som kommer till Sverige i sent i skolgången och då är det inte lätt att hinna få klart allt till betyg i årskurs 9. Däremot försöker vi få dem förberedda till gymnasiet.

Skolgården: Ett staket har kommit upp. Det blir två mindre konstgräsplaner istället för en stor och det är bra med tanke på att elever i olika åldrar ska samsas om dem. En klätterställning är flyttad på skissen. Det blir även en gummikulle, en studsmatta och en rutschkana.

Skolbyggnaden: Man kommer att komma ut från staden och inventera våra elevytor. Troligtvis kommer de att föreslå oss att ha fritidshemmen integrerade i våra klassrum. Stockholms stad har en stor inflyttning och många nya utbildningsplatser behövs. Det kommer att både byggas helt nya skolor och vissa skolor kommer att byggas ut.

Likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning: De ligger på skolans hemsida för genomläsning. Våra prioriteringar syns i vår arbetsplan.

Samverkansprojekt: Ett nytt samverkansprojekt har startat mellan socialtjänsten, polisen och skolan. Detta är ytterligare ett steg som man tar för att komma tillrätta med gängbildningen i området Hässelby- Vällingby. Vi hoppas att vi får en socialtjänsteman knuten till vår skola under våren.

Lärares arbetstid: PISA-rapporten har kommit och man debatterar såväl den som lärares arbetstid. Som ett led i att minska stress och för stor arbetsbörda har man beslutat i Stockholm att plocka bort vissa administrativa uppgifter för lärarna. Det innebär bl.a. förändringar i elevdokumentationen Hos oss har vi bestämt att fokusera mycket på att utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal och att dokumentationen ska vara förenklad och framför allt lätt att förstå.

ESSA-projektet: Vi är med i ett samarbetsprojekt tillsammans med en skola i Bolton utanför Manchester. Det är en skola ungefär som vår men de har börjat använda mycket mer teknik i undervisningen och de har därigenom lyckats höja sina resultat. Det tycker vi är spännande att forska vidare i.

BETT: En liten grupp från skolan har besökt teknikmässan BETT i London för att uppdatera sig inom teknik.

Comenius: Vi är med i ett projekt som innebär att våra åttor hat kontakt med elever i en skola i New Delhi i Indien. Två lärare har tillsammans med 32 andra lärare från Stockholms skolor varit där och besökt skolor.

Pedagogisk forskning: Grimstaskolan har den stora turen att få ha ett samarbete med en av Sveriges främsta forskare Jan Håkansson från Linnéuniversitetet. Han kommer att följa oss under tre år för att vi ska kunna få grepp om vilka av alla insatser som vi gör för våra elever som ger bäst resultat.

Teknik/inköp: Eftersom allt går så fort inom det tekniska området så har vi valt att köpa in mindre mängder för att kunna testa och utvärdera innan vi kör större inköp. Vi ska köpa mentometerknappar som vi ska använda i undervisningen och vi har förhoppningar om att utrusta ett 3D-klassrum.

 

Föräldrarådets möte 2013-11-12

• Vi hade en gäst från föräldraföreningen i Hässelby Villastad. Hon berättade att hon hade skapat en Face Book-sida för att uppdatera alla på de ansträngningar som görs för att tryggheten ska öka i stadsdelen. Adressen till sidan kommer att mailas till oss och därefter läggs den ut på vår hemsida. Den information vi fick rörde de förändringar och neddragning som gäller öppettiderna på stadsdelens fritidsgårdar och lekparker. Man har beslutat sig för att inte ha öppet på eftermiddagstid och man bjuder även in 11-åringar till sin verksamhet. Det innebär att man kommer ha ett åldersspann på mellan 11 och 21 år på fritidsgårdarna. Detta kan vara rent olämpligt eftersom man i tidningarna kan läsa om den kriminalitet som börjat breda ut sig och den rekrytering av yngre som har skett. Vidare sa vår gäst att alla föräldrar bör agera tillsammans för att förbättra fritiden för våra unga i stadsdelen.

• I anslutning till föregående punkt informerade Micke om den gängproblematik som uppstått i Västerort. Enligt vad polisen har uppgett handlar det mycket om vem som har herraväldet över den kriminella verksamheten. Micke har ansökt om medel för att få en coach från socialtjänsten knuten till skolan och kanske även en socialsekreterare.

• Grimstaskolan har jobbat mycket med att få bort den ogiltiga frånvaron. Vi följer stadens modell och är nu nere på 2,7 %.

• Skolinspektion- Nu har turen kommit till oss och vi kan meddela att vi får besök den 20 och 21 november. Tyvärr hinner man inte med så många besök ute i verksamheten då staden har många skolor som väntar på besök.

• Skolgården - Den tekniska skissen visar att vi får viss kompensation för det vi förlorar när förskolan byggs. Det kommer att bli en ny gräsmatta, en kulle i gummi, ett nytt staket mot angöringsvägen, en bom i starten på angöringsvägen som hindrar annan biltrafik än varutransporter, klätterställning, konstgräsplan samt nya lekredskap för naturlek.

• Genomgång av likabehandlingsplanen. Vi har jobbat målmedvetet med såväl grunddokumentet som den mer elevvänliga varianten (lättare att läsa och förstå). Vi försöker lyssna på vad eleverna säger i sina enkäter och göra de förändringar som behövs.

• Information om Mentor Sverige- Vi är så nöjda med projektet och varje år är det allt fler elever som får en egen mentor att träffa. Vi har även startat upp ett samarbete med My dream now för att ytterligare kunna hjälpa och motivera eleverna i årskurs 9.

• Genomgång av medarbetarenkäten. Vi har högre siffror än staden i allmänhet både när det gäller motivationsindex, ledarskapsindex och styrningsindex.

• Kort genomgång av skolans kvalitetsredovisning. Här står att läsa om de prioriterade satsningar och åtaganden som gäller för skolan.

Dela:
Kategorier: