Till innehåll på sidan

Elevhälsa

EHT

Skolan arbetar brett för att skapa trygghet och en lärande miljö för alla. I klasserna får eleverna regelbundet arbeta med olika samarbetsövningar och övningar som belyser skolans värdegrund. Varje termin genomför eleverna enkäter för att tycka till om skolans sociala miljö, otrygga platser och stämning. Skolans organisation är också uppbyggd kring elevhälsofrämjande arbete.

Trygghetsteam

Trygghetsteamet består av ett antal personer ur personalen som arbetar för att samtliga elever på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppgift är att motverka kränkande behandling, mobbning. Under ett antal dagar varje termin arbetar trygghetsteamet med olika temadagar med elever från år 1-9 i blandade grupper där vi fokuserar på värdegrund och att lära känna varandra

Akutteamets arbetsgång

 1. Anmälan till trygghetsteamet. Kan lämnas anonymt av elever, personal eller exempelvis föräldrar eller syskon. 
 2. Samtal direkt med den/de utsatta och under samma dag med den/de personer som anses ha mobbat. Omedelbar kontakt med berörda vårdnadshavare.
 3. Bedömning i samråd med skolledning om ärendet anses vara mobbning eller inte.
 4. Ärendet under uppsikt och veckovisa samtal hålls med inblandade elever.
 5. När mobbningen upphört och läget känns stabilt, kontaktas berörda elevers vårdnadshavare och informeras om att ärendet avslutats.
 6. Om en elev varit aktuell hos trygghetsteamet tre gånger övertas ärendet av skolledning.

Specialpedagogik

Grimstaskolan har bred specialpedagogisk kompetens på alla stadier med fyra utbildade specialpedagoger och två erfarna utbildade resurslärare. Specialundervisningen sker både integrerat i klass, i små grupper och individuellt utifrån elevernas behov. Även klasslärare/ämneslärare har tid för specialundervisning inlagt i sitt schema. Alla arbetslag diskuterar regelbundet hur man på olika sätt kan stötta elever i behov av särskilt stöd.

Skolkurator

Vi har en skolkurator på Grimstaskolan. Denna kan du vända dig till vid frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan; som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Skolsköterska

Naomi Weissmann, 08-50805921.

Skolsköterskans arbetstider är måndag till fredag  8.00-16.00

På vår mottagning kan vi hjälpa till med enklare sjukvård, vid behov hänvisas eleven till vårdcentral eller sjukhus.

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att:

 • Följa elevernas utveckling, tillväxt och psykiska hälsa.
 • Erbjuda och genomföra vaccinationer.
 • Identifiera och kartlägga hinder för elevens utveckling och inlärning.
 • Skolsköterska deltar i skolans elevhälsoteam
 • Vid behov remittera till mottagningar utanför skolan.
 • Hälsofrämjande arbete till exempel via hälsosamtal, undervisning i ute i klasser
 • Kontinuerligt dokumentera och hantera skolhälsovårdsjournaler.
 • I förskoleklass eller i åk 1 erbjuds elev med föräldrar ett skolläkarbesök.
 • Regelbundet göra kontroll av vikt, längd, syn, hörsel, ryggkontroller samt hälsosamtal.
 • Genomföra vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer.
Dela:
Kategorier: