Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

TRYGGHETSTEAM

Grimstaskolans trygghetsteam består av ett antal personer ur personalen som arbetar för att samtliga elever på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppgift är att motverka kränkande behandling, mobbning. Under ett antal dagar varje termin arbetar trygghetsteamet med olika temadagar med elever från år 1-9 i blandade grupper där vi fokuserar på värdegrund och att eleverna verkligen lär känna varandra. I klasserna får eleverna regelbundet arbeta med olika samarbetsövningar och övningar som belyser skolans värdegrund. Varje termin genomför eleverna enkäter för att tycka till om skolans sociala miljö, otrygga platser och stämning.

ÄNGLAR

Trygghetsteamet består dels av ett antal lärare som arbetar förebyggande tillsammans med skolans kamratstödjare. Kamratstödjarna träffas regelbundet och ska fungera som en länk mellan personalen och eleverna. De ska vara våra ögon och öron. Kamratstödjarna, som på Grimstaskolan kallas för ”Änglar”, utses i samråd mellan personal och elever och det är 2 elev per klass från årskurs 4-9. I årskurs F-3 kallas kamratstödjarna för ”veckans kompis”.

AKUTTEAM

Om det på skolan förekommer kränkande behandling/mobbning arbetar skolan efter en bestämd handlingsplan. De som arbetar med detta kallas för skolans ”Akutteam” och består av fyra personer från personalen. Här nedan finns en kort beskrivning av hur vi på skolan arbetar om vi upptäcker att det förekommer mobbning

ARBETSGÅNG

1.  Akutteamet får in en anmälan. Denna kan lämnas in av både elever och personal menäven  av exempelvis föräldrar eller syskon. Anmälan kan vara anonym.
2.  Efter att anmälan kommit in pratar akutteamet med den eller de personer som blivit utsatta och därefter med den eller de personer som anses ha mobbat andra elever. Dessa samtal sker under samma dag. Samma dag kontaktas även vårdnadshavare till samtliga elever som akutteamet pratat med.
3.  Akutteamet gör därefter en bedömning i samråd med skolledning om ärendet anses vara mobbning eller inte.
4.  Under en period, denna kan variera beroende på omfattningen av mobbningen, håller akutteamet ärendet under uppsikt. De pratar med samtliga inblandade elever 1-2 gånger/vecka.
5.  När ärendet anses avslutat, när mobbningen upphört och läget känns stabilt, kontaktas samtliga berörda elevers vårdnadshavare och informeras om att ärendet avslutats.
6.  Om en elev varit aktuell hos akutteamet tre gånger går ärendet vidare till skolledning som då tar över ärendet.

På skolans hemsida finns en film på både engelska och svenska som presenterar trygghetsteamet arbete.
 

 

Dela: