Till innehåll på sidan

Vällingbyklasserna / Resurs

-

Vällingbyklasserna

Vällingbyklasserna tar emot elever i årskurs 1-9 med svårigheter i kommunikation och socialt samspel och stort behov av stöd för att undvika ett utagerande beteende. Flera av eleverna har neuropsykiatriska diagnoser. Verksamheten omfattar totalt 9 elever som undervisas i grupper men också ges stöd individuellt.

Varje elev ges förutsättningar att nå målen i läroplanen genom:

 • tydliga rutiner och strukturer
 • att stärka inlärningsprocessen
 • att stärka koncentrationsförmågan och självförtroendet
 • att öva social kompetens i liten grupp
 • att sortera intryck i vardagen

Vällingby resursskola

Vällingby resursskola erbjuder en lärmiljö där eleverna undervisas mest i grupp. Elever kan periodvis ha behov av enskild undervisning i något ämne eller hela skoldagen.

Elever med behov av extraordinära stödåtgärder inom flera av följande områden

 • Koncentration
 • Uppmärksamhet
 • Hyperaktivitet/impulsivitet
 • Kognitiva funktioner
 • Exekutiva funktioner
 • Ojämn begåvning
 • Utåtagerande beteenden

Gemensamt för båda verksamheter

Personalen arbetar utifrån en helhetssyn på eleven. I verksamheten ges goda tillfällen till social träning för att öka elevernas självständighet och delaktighet. Rastaktiviteterna är strukturerade och schemalagda.

Skolans vuxentäthet samt personalens kompetens och erfarenhet gör det möjligt att möta eleverna i mindre grupp men även enskilt när det behövs. Arbetspassen är varierande med arbetssätt och arbetsformer utifrån elevens behov. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och alla elever har en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram.

Till enheten är skolpsykolog, skolsköterska och skolpsykiater knutna. Genom samverkan med föräldrar, pedagoger och externa parter arbetar de med mål att underlätta lärandet och främja elevernas hälsa under skolgången. Elevens utveckling följs och varje läsår prövas elevens möjlighet att återgå till den ordinarie skolan.

Lokalerna är belägna i anslutning till goda kommunikationer i Vällingby centrum.

Grupperna organiseras inom Grimstaskolan.

Dela: